sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan 

Vanaf 5 juni 2018 is het verplicht om een sloopopvolgingsplan toe te voegen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor sloop- en afbraakwerken. Het sloopopvolgingsplan is de opvolger van de bestaande sloopinventaris waarbij voldaan moet worden aan een aantal voorschriften.

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Het sloopopvolgingsplan is een rapportage van alle stoffen die zullen vrijkomen bij afbraak-, renovatie-, sloop- of ontmantelingswerken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen schadelijke materialen en onschadelijke stoffen. Per afvalstof dient de aanwezige hoeveelheid te worden opgegeven, maar ook de locatie, het type (eural-code) en de verschijningsvorm van de afvalstof. Daarbij dient eveneens een beschrijving te worden toegevoegd hoe de afvalstoffen worden verzameld, opgeslagen en afgevoerd.

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle afbraak-, renovatie- en sloopwerken of ontmantelingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Het OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ) schrijft een verplichting voor een sloopopvolgingsplan (SOP) voor bij:

·         Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1.000 m3 voor niet-residentiële gebouwen;

·         Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 5.000 m3 voor alle residentiële gebouwen;

·         Infrastructuurwerken met een volume groter dan 250 m3;

Voor een particuliere eengezinswoning is in hoofdzaak geen SOP nodig, daar het bouwvolume meestal onder de 5.000 m3 bedraagt.

Sloopopvolging via een sloopbeheerorganisatie

Na de opmaak van het sloopopvolgingsplan kan men kiezen voor sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie. Tracimat vzw is de enige erkende organisatie voor sloopbeheer die de sloopwerken controleert op kwaliteit en veiligheid. Indien de bouwheer of aannemer voor sloopopvolging kiest, dient er een sloopopvolgingsplan, opgemaakt te worden door een deskundige of architect die is aangesloten bij Tracimat waarna een sloopattest wordt afgeleverd.

Voordelen van selectief slopen via een sloopopvolgingsplan

Bij een sloopopvolgingsplan is de verwerker van het puinafval verplicht om onderscheid te maken in puin met een hoog milieu-risico en puin met een laag milieu-risico. Deze manier van selectief slopen scheelt aanzienlijk in de kosten van afvalverwerking. En omdat afvalstoffen per soort dienen te worden ingezameld vanuit de bron, is er ook minder kans op verontreinigd puingranulaat. Gevaarlijke stoffen worden zoveel mogelijk verwijderd en recyclage van afvalstoffen wordt effectief gestimuleerd. En dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee.